Чисте поле/ Clearfield

Читачі стукають у приват, у сусідів знову забороняють ГМО. У політиків проста стратегія: не знаєш з чого ходити? Заходь з ГМО. Після потовчених сирів і розчавлених тушок гусаків можна ще ГМО заборонити, гірше не буде. Причому цього разу в єдиному пориві і влада, і російські екологи в екзилі, як її там, Чирикова? Також радіє в твіттері, що буде менше гербіцидів на полях. Ці екологи такі ельфи незаймані, аж не хочеться псувати, але доведеться.

Берете слово "Clearfield" і гуглите. Якщо ліньки, то я розкажу. Це ніяке не ГМО, не доведигосподі. Мова йде про звичайнісінькі мутанти, стійкі до гербіциду – продукти звичайної селекції.

Звідки беруться такі мутанти? Одних знайшли випадково серед диких видів, які використали як донори. Наприклад, як це було у рапса. В Канаді знайшли дику популяцію ріпи
Brassica rapa, стійку до тріаціну. Провели міжвидове скрещування (геном туди, геном сюди, але не ГМО) і перенесли таким чином стійкість в рапс. Як виявилось, змутував ген
psbA (складова фотосистеми в хлоропластах), замінилась всього одна амінокислота в позиції 264 і тріацин не може пов”язуватись з білком, блокуючи фотосинтез. Десь приблизно з 80х років гібриди рапсу, стійкі до гербіциду тріацину, присутні на ринку.

Інші – зробили за допомогою хімічного мутагенезу: обробкою хімічним мутагеном з наступним добором під селективним тиском в присутності гербіциду. Серед усіх гербіцидостійких культур таких найбільше.

Які хімічні мутагени використовувались? Для пшениці – азид натрію, для рису, сої, соняшника – етилметансульфонат, етилнітросечовина – для сої, а для рису – використовували радіаційний мутагенез. При такій обробці страждають багато інших генів, але добір проводять на мутацію в гені ацетолактат синтази
AHAS, яка контролює синтез амінокислот. Продукт мутантного
AHAS гену нечутливий до гербіциду імідазолінону (у кукурудзи, наприклад).

Інша цікава стійкість до арилоксифеноксипропіонату (FOP) та циклогександіону (DIM) отримана за допомогою мутації в гені
ацетил КоА карбоксилази. Мутагенез провели спочатку на культурі клітин, і рослини, які регенерували на селективному середовищі, згодом використовували як донори стійкості. Така стійка кукурудза на ринку з середини 90х.

Зараз роблять точніше – за допомогою цільового редагування конкретного гену (ні-ні-ні, не ГМО, тобто юридично не ГМО).

Повернемось до "Clearfield" – це запатентована технологія, коли стійкий до гербіциду сорт, а частіше гібрид (який треба купувати щорічно) продається разом з гербіцидом. Патент тримає, якщо я не помиляюсь,
BASF: Clearfield is available in many countries for oilseed rape/canola, sunflower, rice, corn (maize), wheat and lentils. It was first introduced in 1995 for canola. Clearfield products are available in North America, South America, South Africa, Asia, Western Europe, Eastern Europe,
Russia and the Ukraine. Але в цьому напрямку працює також
Syngenta,
DuPont, Monsanto (бренд DEKALB).

Я пробіглась по агрожурналам, то мені здалось, що у нас на ринку більш за все розповсюджені "Clearfield" сояшник і яровий рапс. Але фірми пропонують і кукурудзу, сою та пшеницю.

Так ось. Домашнє завдання. Навчитись без запинки вимовляти тріацин, імідазолінон, арилоксифеноксипропіонат, циклогександіон і жодного ГМО. А то звикли – раундап-раундап. Запам”ятайте: єдине екологічно чисте "імпортозамєщєніє" в цьому випадку – це препарат
сапкаракомнаполі.________________________________________
________________________

Читатели стучат в личку, у соседей снова запрещают ГМО. У политиков простая стратегия: не знаешь с чего ходить? Заходи с ГМО. После толченых сыров и раздавленных тушек гусей можно еще ГМО запретить, хуже не будет. Причем на этот раз в едином порыве и власть, и российские экологи в изгнании, как ее там, Чирикова? Также радуется в твиттере, что будет меньше гербицидов на полях. Эти экологи такие эльфы нетронутые, даже не хочется марать, но придется.Берете слово "Clearfield" и гуглите. Если лень, то я расскажу. Это никакое не ГМО, а не доведигосподи. Речь идет о самых обычных мутантах, устойчивых к гербициду – продукты обычной селекции.

Откуда берутся такие мутанты? Одних нашли случайно среди диких видов, которые использовали в качестве доноров. Например, как это было у рапса. В Канаде нашли дикую популяцию репы
Brassica rapa, устойчивую к триацину. Провели межвидовое скрещивание (геном туда, геном сюда, но не ГМО) и перенесли таким образом устойчивость в рапс. Как оказалось, смутировал ген
psbA (составляющая фотосистемы в хлоропластах), заменилась всего одна аминокислота в позиции 264 и триацин не может связываться с белком, блокируя фотосинтез. Приблизительно с 80-х годов гибриды рапса, устойчивые к гербициду триацину, присутствующие на рынке.

Другие – сделали с помощью химического мутагенеза – обработкой химическим мутагеном с последующим отбором под селективным давлением в присутствии гербицида. Среди всех гербицидоустойчивый культур таких больше всего.

Какие химические мутагены использовались? Для пшеницы – азид натрия, для риса, сои, подсолнечника – этилметансульфонат, этилнитромочевина – для сои, а для риса – использовали радиационный мутагенез. При такой обработке страдают многие другие гены, но отбор проводят на мутацию в гене ацетолактат синтазы
AHAS, контролирующей синтез аминокислот. Продукт мутантного
AHAS гена нечувствителен к гербициду группы имидазолинонов (у кукурузы, например).

Другая интересная устойчивость к арилоксифеноксипропионату (FOP) и циклогександиону (DIM) получена с помощью мутации в гене
ацетил КоА карбоксилазы. Мутагенез провели сначала на культуре клеток, и растения, которые регенерировали на селективной среде впоследствии использовали в качестве доноров устойчивости. Такая устойчивая кукуруза на рынке с середины 90-х.

Сейчас делают точнее – с помощью целевого редактирования конкретного гена (нет-нет-нет, не ГМО, то есть юридически не ГМО).

Вернемся к "Clearfield" – это запатентованная технология, когда устойчивый к гербициду сорт, а чаще гибрид (который надо покупать ежегодно) продается вместе с гербицидом. Патент держит, если я не ошибаюсь,
BASF: Clearfield is available in many countries for oilseed rape / canola, sunflower, rice, corn (maize), wheat and lentils. It was first introduced in 1995 for canola. Clearfield products are available in North America, South America, South Africa, Asia, Western Europe, Eastern Europe,
Russia and the Ukraine . Но в этом направлении работает также
Syngenta,
DuPont, Monsanto (бренд DEKALB).

Я пробежалась по агрожурналам, то мне показалось, что у нас на рынке больше всего распространены "Clearfield" подсолнечник и яровой рапс. Но фирмы предлагают и кукурузу, сою и пшеницу.

Так вот. Домашнее задание. Научиться без запинки произносить триацин, имидазолинон, арилоксифеноксипропионат, циклогександион и никакого ГМО. А то привыкли – раундап-раундап. Запомните: единственное экологически чистое импортозамещение в этом случае – это препарат
сапкаракомнаполе.

Advertisements

З Днем знань!

Як виглядає початок навчального року дівчинки-підлітка в Німеччині.

Напередодні дістати з минулорічного рюкзака кипу пом”ятих листочків, цукеркових обгорток, записочок, обгризяних олівців, замусолених папок і коробочку для сніданку з минулорічним бутербродом, який доводить можливість самозародження життя в шкільному портфелі. Натомість покласти туди один блок з листками, пару нових паперових папок, ручку і свіжого бутерброда.

В день першого дзвінка зранку заблокувати на годину душ для всієї сім”ї. Потім залізти в шафу, дістати шорти і майку, натягнути їх. Сказати "пока", сісти на вєліка і поїхати в школу.

Це справжнє свято для батьків.

________________________________________
______

Как выглядит начало учебного года девочки-подростка в Германии.

Накануне достать из прошлогоднего рюкзака кипу мятых листочков, конфетных оберток, записочек, изгрызенных карандашей, затасканных папок и коробочку для завтрака с прошлогодним бутербродом, который доказывает возможность самозарождения жизни в школьном портфеле. Вместо этого положить туда один блок с чистыми листами, пару новых бумажных папок, ручку и свежего бутерброда.

В день первого звонка утром заблокировать на час душ для всей семьи. Затем залезть в шкаф, достать шорты и майку, натянуть их. Сказать "пока", сесть на велик и поехать в школу.

Это настоящий праздник для родителей.